Archive for Tháng Bảy, 2008

Sự chuyển cư, đổi họ của người họ Thành

            Chuyển cư: Những người họ Thành chuyển cư lâu đời nhất là họ Thành ở Nghệ An, sau đó đến họ Thành tại Tây Ninh. Cũng như nhiều dòng họ khác, do hoàn cảnh lịch sử, do công việc, sinh kế hiện nay họ Thành phát tán khắp nơi: –                             […]