Họ Thành ở Việt Nam

Họ Thành xuất hiện và tồn tại ở ViệtNamkhoảng gần 4 thế kỷ. Về nguồn gốc có hai giả thuyết:

– Từ họ Vũ chuyển sang (Theo ông Thành thế Vỹ và ông Phùng Uông)

– Từ Trung Quốc (Theo một cuốn Kỵ phả viết tay. Cuối cuốn Kỵ phả này có vẽ sơ đồ mộ chí, cây phả hệ)

Đến đầu thế kỷ 18 thì chia thành bốn phái: Căn, Ất, Bính, Đinh. Chi Căn chuyển cư vào Nghệ An, từ khi có “động” ở miếu Tổ, đã trở về cội nguồn với người họ Thành tại Hà Nội.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.