Quy chế

Điều 1 : Quy chế này quy định thống nhất công tác khen thưởng trong Hội đồng Thành tộc Việt Nam.

Điều 2 : Mục đích và ý nghĩa của Quỹ Định kỳ tổ chức vinh danh các nhân tài họ Thành Việt Nam đã có những cống hiến xuất xắc trong công cuộc xây dựng và phát triển Thành tộc Việt Nam.

Xem xét lựa chọn để định kỳ tổ chức khen thưởng những học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh có bố mẹ là người họ Thành đạt kết quả học tập và nghiên cứu khoa học và thi cử bảo vệ luận án tiến sĩ xuất xắc, đỗ thủ khoa trong kỳ thi vào các trường Đại học công lập hoặc đạt các giải thưởng trong kỳ thi Quốc tế.

Điều 3 : Nguồn tài chính để hình thành Quỹ.

– Sự hảo tâm của những người trong họ Thành đang sinh sống trong và ngoài nước.
– Sự hảo tâm của các tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, trong và ngoài Thành tộc.
– Sự hảo tâm của người ngoài tộc họ Thành.
– Sự tự nguyện đóng góp của các chi pháI họ Thành ở cơ sở, các Hội đồng Thành tộc của các địa phương.